समारंभा शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला

विद्वान् प्रशस्यते लोके विद्वान् गच्छति गौरवम्।

विद्या लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते।

विषय : ‘ संस्कार आधारित शिक्षा ‘

 

पूर्व के कार्यक्रम